Zaznacz stronę

5 września 2023

Status studenta a składki ZUS przy umowie zlecenia

Ewelina Gołębiewska-Zasada

dokument i długopis

Wielu studentów obroniło właśnie pracę licencjacką, ale zamierza podjąć studia magisterskie już od października. Zgodnie z przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, osoba, która ukończyła studia I stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. To daje przekonanie, iż studentem jest się w zasadzie cały czas. ZUS jednak ma odmienne stanowisko w tej kwestii. Uważa bowiem, że czym innym jest status studenta, o którym mowa w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, a czym innym zachowanie praw studenta, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek za studenta zatrudnianego w ramach umowy zlecenia w okresie pomiędzy I, a II stopniem studiów.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi zleceniobiorcami – nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Narodowość oraz kraj, w którym odbywają się studia, nie mają znaczenia. Bez znaczenia pozostaje także to, czy nauka odbywa się w trybie dziennym czy zaocznym oraz czy studia odbywają się na uczelni prywatnej czy publicznej.

Status studenta nabywa się z dniem przyjęcia w poczet studentów (immatrykulacji). Status ten jest ważny do dnia, w którym:

· uczelnia skreśli studenta z listy studentów,

· student złoży egzamin dyplomowy,

· student złoży ostatni wymagany planem studiów egzamin,

· student zaliczy ostatnią przewidzianą w planach studiów praktykę.

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS obrona pracy licencjackiej lub obrona pracy magisterskiej skutkują utratą statusu studenta, dlatego tak ważne jest aby w dokumentacji każdego zleceniobiorcy studenta znajdowało się zaświadczenie z uczelni poświadczające fakt, iż jest studentem wraz ze wskazaniem daty do kiedy ten status mu przysługuje (np. kiedy obronił pracę licencjacką lub został skreślony z listy studentów). Sam fakt posiadania kopii ważnej legitymacji studenckiej nie daje takiej gwarancji.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Napisz do nas.
Przygotujemy ofertę idealnie skrojoną pod Twój biznes.

DołAcz do grona zadowolonych klientów